Tampereen päätöksenteossa syksy lähti viimeistään tällä viikolla tosissaan käyntiin, kun moni lautakunta aloitti työnsä. Asunto- ja kiinteistölautakunta on täysin uusi kaupungin toimielin, joka piti nyt ensimmäisen kokouksensa.

Kaupunki muutti organisaatiotaan ja tilaaja-tuottaja -mallista luovuttiin. Samalla johtokuntia lakkautettiin ja lautakuntia uudistettiin. Tampereen asunto- ja maapolitiikkaa on käytännössä ohjannut aiemmin kaupunginhallitus. Koska kyseessä on kuitenkin erittäin laaja kokonaisuus, on perusteltua että sitä johtaa kokonaan oma toimielin.

Tampereen Vihreillä on asunto- ja kiinteistölautakunnassa kolme paikkaa. Kuvassa vasemmalta oikealle allekirjoittanut, lautakunnan puheenjohtaja ja apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki sekä varavaltuutettu Sonja Harmaala.

Lautakunta vastaa laajasta kokonaisuudesta

Asunto- ja kiinteistölautakunta vastaa kaupungin maa- ja tilaomaisuuden hallinnasta ja kehittämisestä. Se toimeenpanee maa- ja tilapolitiikkaa valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Työhömme kuuluvat myös mm. asuntopolitiikan linjausten valmistelu ja seuranta, asuntotuotannon kehittäminen (sisältäen sosiaalisen vuokra-asumisen) sekä asuinalueiden negatiivisen eriytymiskehityksen ennaltaehkäisy.

Lautakunta päättää myös muun muassa maankäyttösopimusten hyväksymisestä, kiinteistöjen, asuntojen sekä tiettyjen maa- ja vesialueiden hankkimisesta, myymisestä, vuokraamisesta tai muusta luovuttamisesta. Merkittävä osa kunnan omaisuudesta on edelleen erilaisia kiinteistöjä – myös tämän omaisuuden järkevä hallinta kuuluu tehtäviimme.

Asunto- ja maapolitiikka on kaupungin kehittämisen kulmakiviä. Sillä voidaan edistää tasa-arvoa ja hyvinvointia, mahdollistaa hallittua kasvua ja parantaa työllisyyttä lisäämällä Tampereen elinvoimaa ja tarjoamalla yrityksille toimintaedellytyksiä. Keskeisintä on kuitenkin tarjota kaupunkilaisille viihtyisä asuinympäristö, jonka suunnitteluun jokainen voi osallistua.

Edellä luetellut asiat ovat todella suuressa roolissa kaupungin talouden kannalta, niillä on lisäksi oma merkittävä vaikuttimensa myös mm. työllisyyden hoitoon. Voidaankin sanoa että oma kiinnostukseni oli jo ensimmäisen kokouksen kynnyksellä huipussaan. Lautakunnan työssä tulee korostumaan kyky ajatella myös pidemmälle tulevaisuuteen.

Ensimmäinen kokous: Perehtymistä, kertausta ja askelmerkkejä tulevaan

Uuden lautakunnan tie alkoi tiiviillä perehdytyksellä, jonka jälkeen siirryimme varsinaiseen kokoukseen. Esityslista oli päätösasioiden osalta vielä lyhykäinen, joten kävimme läpi ajankohtaisia katsauksia.

Osavuosikatsauksen mukaan Asunto- ja kiinteistölautakunnan toiminnan tavoitteet ovat etenemässä pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti. Vuosisuunnitelmassa määritellystä taloustavoitteesta tosin ollaan jäämässä, sillä tilinpäätösennusteessa Asunto- ja kiinteistölautakunnan toimintakate on -2,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tähän on kuitenkin selkeä syy: Vuosisuunnitelmaan sisältyvä Ratinan toimistotontin myynti siirtyy todennäköisesti vuoteen 2018.

Kävimme kokouksessa läpi myös tilannekatsauksen asunto- ja maapolitiikan vuosista 2013-2017. Tampereen asuntorakentamisen tavoitteita ohjaa keskeisesti kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen ns. MAL-sopimus. Asuntoja on rakennettu vauhdikkaasti – Tampereen kokonaisasuntotuotantotavoitteen oltua 1950 asuntoa vuodessa, jo vuonna 2016 Tampereelle valmistui 2153 uutta asuntoa.

Lähtökohtaisesti kaupunki varautuu lähitulevaisuudessa siihen, että hieman yli puolet kaupunkiseudun väestönkasvusta tulee Tampereelle. Kun kaupunkiin valmistuu asuntoja noin 2100 asunnon vuositahdilla, tästä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrä on kaupungin tekemien selkeiden toimenpiteiden johdosta noussut merkittävästi vuodesta 2016. Hyvä niin.

Uusia asuntoja suunnitellaan nimenomaan joukkoliikennekäytävien yhteyteen, raitiotien ollessa merkittävässä roolissa. Täydennysrakentamiseen kannustamista on tehostettu vuonna 2016 ja tätä jatketaan edelleen. Kaupunginosien kehittäminen, erilaiset hankkeet ja uudet asuinalueet (Hiedanranta) olivat luonnollisesti myös esillä.

Asunto- ja maapolitiikan linjaukset valmistelussa

Tulevaa suunnitellaan kuitenkin jo kovaa vauhtia. Kaupungin strategiatyö on täydessä käynnissä, samoin myös asunto- ja maapolitiikan suuntaviivojen valmistelu. Lisäksi tilastrategia on valmistelussa, nyt Tilakeskuksen sijaan elinvoiman palvelualueella ja lautakuntamme alaisuudessa.

Näiden linjausten hyväksyntä tulee ajankohtaiseksi kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen, mutta meille lautakunnan jäseninä oman panoksemme antaminen tuohon työhön alkaa jo nyt. Tulevaisuus on sekä haastava että mielenkiintoinen: Keskeisenä osana ovat pormestariohjelmaankin kirjatut asunto- ja maapolitiikan tavoitteet, kestävä kehitys ja hallittu kasvu.

Ensimmäinen kokous oli hyvähenkinen ja innostunut – tämä(kin) homma on ryhmätyötä ja saamme jokainen tuoda omat vahvuutemme mukaan lautakuntatyöhön. Yhteisenä tavoitteena on kuitenkin ympäristöä kunnioittava Tampere joka kasvaa hallitusti ja toteuttaa järkevää asunto- ja maapolitiikkaa – sitä tarvitsemme niin hyvinvoinnin lisäämiseen, talouden tasapainottamiseen kuin myös elinvoiman lisäämiseen. Tärkeä tehtävämme on huolehtia myös siitä, että tuo politiikka on ensisijaisesti ihmislähtöistä.

Mikäli tiivis katsaus tämänhetkiseen asuntopolitiikkaan ja tuleviin näkymiin kiinnostaa, liiteaineistona olleet Powerpointit löydät kokouksen esityslistasta (Tampereen kaupunki). Tulen blogissani käsittelemään myös jatkossa Asunto- ja kiinteistölautakuntaan liittyviä asioita. Jos haluat keskustella lautakuntaan liittyvistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä. Yhteystietoni löydät näiltä sivuilta.